عدل خداوند در برقرارى حقوق زن ومرد

پیرامون عدل خداوند در برقرارى حقوق زن و مرد لطفا توضیح دهید .

پاسخ:

مکتب گرانقدر اسلام در رابطه با مسئله حقوق زن و مرد قائل به تساوی است. تساوی به این معناست که خصوصیات فیزیو پسی کولُژیک زن و مرد به درستی در نظر گرفته شود و متناسب با ساختارهای روحی و جسمی هریک وظایفی بر عهده آنان نهاده و حقوقی متناسب اعتبار شود. این که گاهی گمان می‏شود در مسائل حقوقی اسلام بینزن و مرد تبعیض وجود دارد ناشی از عدم توجه به مساله فوق و همچنین خلط بین «تساوی» و«تشابه» است. این که درهمه روبناهای حقوقی باید احکام مشابهی برای زن ومرد وجود داشته باشد در واقع نوعی گرایش به سوی «تشابه»است نه «تساوی».

در تشابه مسئله تفاوت های طبیعی زن و مرد و وظایف ویژه هر یک ملاحظه نمی‏شود و این همان چیزی است کهفرهنگ غرب تبلیغ می‏کند و در نهایت نه به سود زن است و نه مرد. ولی ملاحظه شرایط فوق و هماهنگ سازی نظامحقوقی با ویژگی های وجودی و وظایفی که نظام خلقت بر عهده هر یک می‏نهد در اسلام به خوبی رعایت گردیدهاست. به عنوان مثال چون زن به جهت ویژگی های برتر عاطفی برای پذیرش مسوءولیت رشد و تربیت فرزند و مردبرای تأمین نیازهای اقتصادی خانواده مناسب تر است از این رو سهم ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده است. بدیهیاست که زن هیچ مسوءولیت اقتصادی در خانه ندارد و نفقه او بر عهده مرد است و در مقابل خانه‏داری و حتی شیردادن فرزند می‏تواند درخواست اجرت نماید. علاوه آن که از حقوقی چون جهیزیه و مهریه نیز بهره‏مند می‏گردد. درحالی که درجامعه غربی زن باید مخارجش را خود تأمین کند و مهریه و جهیزیه هم به این شکل در آن جا وجود ندارداز طرف دیگر قانون خاصی در رابطه با تقسیم ارث نیست بلکه مورث می‏تواند به دلخواه خود همه اموال خود را تنهابه یکی از ورثه بدهد و یا حتی به شخص بیگانه‏ای ببخشد. در حالی که اسلام با نظام خاصی آنها را بین ورثه تقسیممی‏کند و از جهت رعایت حقوق بازماندگان کوچک ترین نقصی در قانون آن وجود ندارد.

برای آگاهی بیشتر ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری.