عوامل دلهره‏ واضطراب و راههای درمان آنها

1- گاهى دلهره و نگرانى انسان از ترس سوء سابقه و لغزش‏هاى قبلى است که توبه و یاد خداى بخشنده و مهربان، این دلهره را به آرامش تبدیل مى‏کند؛ زیرا او گناهان را مى‏بخشد و توبه را مى‏پذیرد.(ان الله یغفرالذنوب جمیعا){حتما خداوند همه گناهان را می بخشد}

2- گاهى ریشه دلهره ونگرانى، احساس تنهایى است که ایمان به خدا این دلهره را به آرامش تبدیل مى‏کند. شخص با ایمان مى‏گوید: خدا، هم انیس است وهم مونس، حرفم را مى‏شنود، کارم را مى‏بیند و به من مهربان است.نحن اقرب الیه من حبل الورید(ما از رگ گردن به او نزیک تریم)

3- گاهى نگرانى ودلهره انسان به خاطر ضعف است که ایمان به قدرت بى‏نهایت و توکّل بر خدا و امدادهاى او، این نگرانى را جبران مى‏کند.من یتول علی الله فهو حسبه(هرکس به خدا تکیه کند خداوند او را کفایت میکند)

4- گاهى اضطراب به خاطر احساس پوچى و بى‏هدفى است، امّا ایمان به خداى حکیمى که در این عالم، هر چیزى را طبق حکمت و براى هدفى خاصّ آفریده، این اضطراب را هم برطرف مى‏کند.

5- گاهى دلهره و ناراحتّى، به خاطر آن است که انسان موفّق نشده همه را راضى کند و ناراحت است که چرا فلان شخص یا فلان گروه را از خود رنجانیدم و یا من که این همه زحمت کشیدم، چرا مردم قدردانى نمى‏کنند؟ ولى توجّه به این که فقط باید خدا را راضى کنیم (یکی از ویژگی های بهشتیان این است که خدا را راضی کرده اند {رضی الله عنهم و رضوا عنه})و عزت و ذلت تنها به دست او است، این نگرانى را نیز از بین مى‏برد.

6- گاهى تلاش‏ها وتبلیغات سوء دیگران، انسان را نگران مى‏کند. ایمان به وعده‏هاى الهى مبنى بر پیروزى حقّ بر باطل برطرف کننده این نگرانى است.(لیظهره علی الدین کله{روزی اسلام و حقیقت پیروز میشوند})

7- گاهى متلک و استهزاى دیگران، موجب نگرانى انسان مى‏گردد، ولى ایمان به خداوند- که به رسولش مى‏فرماید: ما تو را از استهزاى دیگران حفظ مى‏کنیم- این نگرانى را نیز برطرف مى‏کند. (انّا کفیناک المستهزئین {ما سختی وبدی مسخره کردن را از تو برمیداریم})

بنابراین، اگر در قرآن مى‏خوانیم: «ألا بِذکر اللّه تَطمئنّ القلوب»  آگاه باشید با یاد خدا دلها آرام مى‏شود. این یک واقعیّتى است.