معجزه و ادعاى نبوت

آیا معجزه باادعای نبوت رابطهء منطقی دارد؟ آیامعجزه مخصوص پیامبران است ؟ تفاوت معجزه با کارهای ساحران و مرتاضان چیست ؟

پاسخ:

صدق ادعای پیامبر راستین از سه راه ثابت می شود:

1- از راه قرائن اطمینان بخش ؛

2- معرفی پیامبر پیشین یا معاصر؛

3- از راه ارائه معجزه .

معجزه رابطه منطقی با ادعای نبوت دارد و به نظر بسیاری از محققان ،معجزه دلیل عقلی قاطعی بر صحت ادعای نبوت است ، چون عقل به روشنی در می یابد کسی شایستگی ارتباط خاص با خدای متعال و دریافت قدرت انجام معجزات را دارد که به مولای خود خیانت نکند و موجبات گمراهی و بدبختی ابدی بندگان او را فراهم نیاورد. معجزه امر خارق العاده ای است که فوق قدرت انسان و منحصر به نیروی الهی است و خداوند این قدرت را در اختیار مدعی دروغگویی نمی گذارد.

ـ معجزه ماهیتی دارد که ایجاب می کند مختص پیامبران باشد، چون درتعریف معجزه گفته شده است : امر خارق العاده ای است که همراه با دعوی نبوت و تحدّی و مبارزه طلبی است و با مدعا هماهنگ می باشد و کسی از عهده ءمعارضه با آن بر نمی آید.(1)

دست زدن به کار خارق العاده در صورتی معجزه خوانده می شود که آورنده آن مدعی منصب از جانب خدا باشد.

انسان های وارسته دست به اموری می زنند که با مجاری طبیعی و عادی سازگار نمی باشد، ولی در عین حال نه آنان پیامبر الهی هستند و نه کار آنان معجزه نام دارد و در اصطلاح این عمل را می نامند.

تفاوت معجزه با کارهای ساحران و مرتاضان در این است که :

1- معجزه متکی به نیروی الهی است ، بر خلاف سحر؛ از این رو تحت تأثیرنیروی قوی تری قرار نمی گیرد؛

2- معجزه نیاز به تعلیم و تربیت خاص ندارد، بر خلاف سحر؛

3- قلمرو سحر و جادو محدود است ، بر خلاف معجزه ، که از تنوع برخوردار است ، مثلاً حضرت موسی نُه معجزه داشته است .(2)

پى نوشتها:

1.جعفر سبحانی ، منشور جاوید، ج 10 ص 281
2.اسراء (17 آیهء 101
منبع:  واحد پاسخ به سؤ