چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟ چرا پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد؟

پاسخ: گرچه به ظاهر چنین به نظر مى‏رسد که دختر از مالکیّت کمترى برخوردار است، امّا عنایت به این نکته نیز لازم است که همان مکتبى که ارث دختر را نصف ارث پسر قرار داده، فرموده است که به دختر مهریّه تعلّق مى‏گیرد و مرد باید آن را در اختیار همسر خود قرار دهد، مضافاً اینکه هزینه زندگى نیز به عهده مرد است.

و همچنین گاهی موارد زن دوبرابر مرد ارث میبرد(زنی که نوه پسری میت باشد دو برابر مردی که نوه دختری میت است ارث میبرد)و گاهی زن مساوی با مرد ارث میبرذ(برادروخواهرهای مادری میت مساوی ارث میبرند)