تعیین نر و ماده پس از علقه

قیامت:أَ لَمْ یَکُ نُطْفَةً مِّن مَّنىِ‏ یُمْنىَ‏(37)ثمُ کاَنَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى‏(38)فجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَینْ‏ الذَّکَرَ وَ الْأُنثىَ(39) ترجمه: آیا او نطف هاى از منى که در رحم ریخته مى شود نبود ( 37 ) سپس بصورت خون بسته در آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت ( 38 ) سپس از او دو زوج مرد و زن آفرید (39

قران میگوید که نطفه تبدیل به علقه (شبیه خون بسته)میشود سپس خداونداعضای او را اندازه گیری و مشخص میکند(خلق)و سپس اعضا را موزون و متعادل میکند(سوی)وسپس پسر و دختر بودن را ایجاد میکند با اینکه میدانیم پسر و دختر بودن از لحظه انعقاد نطفه تعیین وایجاد میشود موقعی که کروموزومxمرد باxزن ترکیب نوزاددختر و وقتیyمردباx زن ترکیب نوزادپسر میشود و درجواب من نگویید که (ف)در (فجعل منه الزوجین الذکر و الانثی)برای تفریع و نتیجه گیری است یعنی (سپس و درنتیجه خداوند بعد از تسویه و شکل دادن به اعضا نوزاد و متولد کردن او اینهمه مرد وزن که در جامعه میبینید را از همین نطفه پست قرار داده و خلق کرده است)این را نگویید چون درجواب گوییم که (ف) که در فارسی (سپس)معنا میشود برای ترتیب زمانی ای به کارمیرود که بلافاصله و بدون معطلی انجام شود(بخلاف ثم)و در آیه هم همین است ودلیلی نداریم که برای تفریع و نتیجه گیری در این آیه باشد[1]

در تفسیر آیات فوق احادیثی با مضمون واحد آمده است از جمله:

- پیامبر گفت: نطفه در رحم بمدت 40 شب قرار می گیرد سپس فرشته ای را بسوی آن میفرستد..فرشته می پرسد ای خدا مرد باشد یا زن؟ سپس خدا او را مرد یا زن قرار می دهد. صحیح مسلم ج 3 حدیث 2645

این آیات می گویند که نر و ماده بودن جنین پس از مرحله ی علقه معین می شود که غلطی فاحش است، چون جنسیت جنین به محض تشکیل سلول تخم (ترکیب اسپرم و تخمک در چند ساعت اولیه ی پس از آمیزش جنسی) مشخص است.

اولا (ف)در آیه(فجعل)برای تفریع است وبه این معنا که خداوند میفرماید آیا ما انسان را از نطفه نیافریدیم سپس بعد از فاصله زیادی (ثم) مثلا چهل روز ان نطفه را علقه کردیم بعد اعضای انسان را اندازه گیری و بعد موزون ومتعادل کردیم و پس به تبع مرد و زن اجتماع را از این نطفه قرار دادیم و کسی مغرور نشود و کار خدا در خلقتش را از یاد نبرد.(ف) اصلا نمیتواند به معنای ترتیب زمانی(آن هم ترتیب زمانی بلافاصله و سریع باشد)چون خداوند از فاصله بین نطفه تا علقه که تقریبا چهل روز است تعبیر به (ثم)یعنی فاصله زمانی زیاد میکند در حالیکه اگر(ف) در (فخلق)و(فسوی)(فجعل )[2]برای ترتیب زمانی بلافاصله باشد معنا خراب و صددرصد اشتباه میشود که حتی مردم بی سواد هم این را نمیگویند چه رسد به شخص نابغه ای چون پیغمبر بخاطر اینکه معنا این میشود که نطفه در زمان زیادی میشود علقه ولی بلافاصله خدا اعضای انرا اندازه گیری و مورزون ومتعادل میکند در حالیکه حتما این طور است که فاصله بین اندازه گیری اعضا و موزون کردن انها حداقل مساوی با فاصله تبدیل نطفه به علقه است اگر بیشتر نباشد[3]

ثانیا روایات چون صدورشان قطعی نیست کسی که پیغمبر را معصوم میداند(چون قرن را معجزه خدا میداند و در قران پیغمبر، معصوم معرفی میشود)  روایات خلافِ علمِ قطعی را قبول نمیکند و جعلی میداند اما قران چون صدورش از پیغمبر قطعی است لذا اشتباه در قران موجب قبول نکردن اسلام میشود که البته در قرآن اشتباهی نیست) ثالثا محتوی روایت(علاوه بر تعارض با علم روز) با قرآن تعارض درونی دارد چون روایت میگوید بعد از چهل روز جنسیت تعیین میشود در حالیکه اگر ایه را مطابق حرف اشکال کننده معنی کنیم بعد از علقه شدن و بعد از مراحل بعدی که تسویه وشکل دادن موزون به اعضا است (خیلی بیشتر از چهل روز )جنسیت مشخص میشود.

 [1] در هیچ کتابی ندیدم که اینطور اشکال کنند، اشکال را پرورش دادم وقوی تر کردم تا با جواب آن دیگر بنا بر  هیچ تقریر و توضیحی اشکال وارد نباشد

[2] به قرینه سیاق و سیرکلام فا در فجعل مثل و هم معنی فا در فخلق میباشد

[3] موید این مطلب ایات دیگر قران است که میفرماید اول نطفه هست و بعد علقه و بعد مضغه و بعد شکل گیری استخوان و بعد گوشت در اوردن