با وجود عقل و علم و تکنولوژی چرا دنبال انبیا برویم؟

شهید مطهرى:

علم در طبیعت تصرّف مى‏کند و انبیا در انسان.

علم به ما ابزار مى‏دهد، انبیا به ما هدف مى‏دهند.

علم به ما سرعت مى‏دهد، انبیا به ما جهت مى‏دهند.

علم مى‏گوید چه هست، انبیا مى‏گویند چه باید کرد.

علم تنها انقلاب بیرونى را طرّاحى مى‏کند، انبیا انقلاب از درون را.

علم گسترش مى‏دهد، انبیا بالا مى‏برند.

شناخت‏ها و فکرها با هم تضادّ دارند ولى انبیا همه در یک جهت هستند.

علم گاهى از خیال سر در مى‏آورد، یعنى انسان خیال مى‏کند فهمیده، بعد معلوم مى‏شود که اصلًا نفهمیده است ولى در وحى خیال راه ندارد.