سؤال: کار انبیا با کار مخترعان و مرتاضان و ساحران و پهلوانان چه فرقى دارد؟ آنان‏ نیز به اعمالى دست مى‏زنند که از عهده دیگران برنمى‏آید، چرا به آنها پیامبر گفته نمى‏شود؟

پاسخ:

1- کار این افراد در اثر تعلیم است. مرتاضان و مخترعان، دوره و استاد دیده‏اند، ولى انبیا، معلم و مرشد و استادى ندیده‏اند.

2- کار این افراد تمرینى است بر خلاف کار انبیا. مرتاضى که چهل روز نمى‏خوابد یا غذا نمى‏خورد و پهلوانى که وزنه سنگینى را بر سر دست مى‏گیرد، در اثر مدت‏ها تمرین، این توانایى را پیدا کرده‏اند.

مردمى که دور حضرت صالح جمع شدند و به او گفتند که اگر تو با قدرت الهى رابطه دارى، الآن از همین کوه شترى با چنان خصوصیّاتى بیرون آور. او نگفت صبر کنید تا من تمرین کنم و کم‏کم در اثر تمرین، از کوه شترى بیرون آورم. علاوه بر آنکه اصولًا چنین کارهاى شگفتى با تمرین هم شدنى نیست.

3- کار این افراد غالباً با اهداف مادى توأم است. اگر ساحرى دست به سحر مى‏زند یا پهلوانى وزنه برمى‏دارد یا مرتاضى عملى انجام مى‏دهد، یا براى جلب نظر مردم است، یا جمع مال یا سرگرمى و یا در نهایت، داشتن یک زندگى شیرین. اما هدف انبیا، ساختن انسان والا و جامعه ایده‏آل و هدایت انسان به سوى قدرتى دیگر است.

4- این افراد امکان سوء سابقه دارند، ولى انبیا معصوم‏اند و هیچ گونه نقطه ضعفى در زندگى وجود ندارد.

5- ساحر و مرتاض و مخترع، هرگز نمى‏گویند که این عمل را دیگران نمى‏توانند انجام دهند و جرأت مبارزطلبى ندارند، امّا پیامبران، با کمال شهامت و آرامش اعلام مى‏کنند: دیگران قادر بر انجام چنین عملى نیستند.

بنابراین میان معجزه انبیا وکارهاى چشم پرکنِ دیگران، هم از نظر نوع عمل وهم‏از نظر هدف و هم از جهت شخصى که انجام مى‏دهد، فرق‏هاى متعددى است که با کمى توجه هرگز انسان میان ساحران ومرتاضان ونابغه‏ها ومخترعان با پیامبران دچار اشتباه نمى‏شود.